ایجاد افکت تایپ با استفاده از پلاگین Typed

پلاگین Typed جهت ایجاد افکت تایپ

typed plugin,افکت تایپ

ایجاد افکت تایپ با استفاده از پلاگین Typed

افکت تایپ را در سایت های مختلف مشاهده کردید نوشته ها شبیه زمانی که در word و یا نرم افزارهای مشابه تایپ می کنید در سایت نمایش داده می شوند. البته این افکت برای تمامی نوشته ها استفاده نمی شود بلکه برای قسمتهایی که قرار است در معرض دید باشد مثل عناوین خبرهای مهم. دموی این پلاگین را در لینک زیر خواهید دید.

لینک دمو

ابتدا کتابخانه jquery  و فایل typed.min.js را به پروژه ضمیمه کنید.جهت  دانلود از لینک دمو استفاده کنید برای اینکار در پایین صفحه سمت راست مسیر زیر را طی کنید

Export=>Export.zip


کد HTMLمربوط به پلاگین Typed

<div id="page_wrap">
	<ul class="btns">
		<a href="https://www.mattboldt.com/demos/typed-js/" target="_blank"><li class="btn">visit the creator of Typed.js</li></a>
		<a href="https://codepen.io/merb/" target="_blank"><li class="btn">see my other pens</li></a>
	</ul>
	<div class="banner">
		<div class="typed_wrap">
			<h1>We Are <span class="typed"></span></h1>
		</div>
	</div>
</div>


کد cssمربوط به پلاگین Typed

body {
	background: #34495e;
	color: #ecf0f1;
	margin: 0;
	padding: 0;
}

.banner {
	display: block;
	min-height: 200px;
	width: 100%;
	position: relative;
}
.typed_wrap {
	display: block;
	border: 4px solid #ecf0f1;
	width: 290px;
	height: auto;
	padding: 30px;
	
	/*centers it in the .banner*/
	position: absolute;
	top: 50%;
	left: 50%;
	-webkit-transform: translate(-50%,-50%);
	-moz-transform: translate(-50%,-50%);
	-ms-transform: translate(-50%,-50%);
	-o-transform: translate(-50%,-50%);
	transform: translate(-50%,-50%);
}

.typed_wrap h1 {
	display: inline;
}

/*Add custom cursor so it auto inherits font styles*/
.typed::after {
	content: '|';
	display: inline;
	-webkit-animation: blink 0.7s infinite;
	-moz-animation: blink 0.7s infinite;
	animation: blink 0.7s infinite;
}

/*Removes cursor that comes with typed.js*/
.typed-cursor{
  opacity: 0;
	display: none;
}
/*Custom cursor animation*/
@keyframes blink{
  0% { opacity:1; }
  50% { opacity:0; }
  100% { opacity:1; }
}
@-webkit-keyframes blink{
  0% { opacity:1; }
  50% { opacity:0; }
  100% { opacity:1; }
}
@-moz-keyframes blink{
  0% { opacity:1; }
  50% { opacity:0; }
  100% { opacity:1; }
}

.btns {
	display: block;
	width: 400px;
	margin: 0;
	padding: 30px 0 0 30px;
}
.btns a {
	display: inline-block;
	margin-left: 5px;
}
.btns a:first-child{margin-left:0}
.btn {
	font-family: sans-serif;
	font-size: 14px;
	font-weight: 600;
	color: #ecf0f1;
	text-decoration: none;
}
a .btn {
	cursor: pointer;
	border: 1.5px solid #ecf0f1;
	border-radius: 5px;
	display: inline-block;
	padding: 10px;
	list-style-type: none;
	transition: all .3s;
}

.btn:hover {
	background: #ecf0f1;
	color: #34495e;
}


کد javascript مربوط به پلاگین Typed

 $(function(){
	$(".typed").typed({
		strings: ["Developers.", "Designers.", "People."],
		// Optionally use an HTML element to grab strings from (must wrap each string in a <p>)
		stringsElement: null,
		// typing speed
		typeSpeed: 30,
		// time before typing starts
		startDelay: 1200,
		// backspacing speed
		backSpeed: 20,
		// time before backspacing
		backDelay: 500,
		// loop
		loop: true,
		// false = infinite
		loopCount: 5,
		// show cursor
		showCursor: false,
		// character for cursor
		cursorChar: "|",
		// attribute to type (null == text)
		attr: null,
		// either html or text
		contentType: 'html',
		// call when done callback function
		callback: function() {},
		// starting callback function before each string
		preStringTyped: function() {},
		//callback for every typed string
		onStringTyped: function() {},
		// callback for reset
		resetCallback: function() {}
	});
});

منبع:طراحی سایت ارزان

اگر سوالی در رابطه با این مطلب دارید می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید
 • ایمیل شما به هیچ عنوان در سایت نمایش داده نمی شود
 • کامنت شما بعد از تایید مدیر سایت نمایش داده می شود