انواع loading های بسیار زیبا و جذاب

طرح های جذاب و متنوع بارگذاری صفحه

loading

انواع loading های بسیار زیبا و جذاب

loading زمانی استفاده می شود که کاربر باید مدتی را صبر کند تا لینکی  که برای مشاهده باز کرده کاملا بارگذاری شود. البته گاهی بخشی از صفحه نیاز به صبر کاربر دارد مثلا دکمه ثبت اطلاعات فرم را فشرده و باید منتظر submit شدن فرم شود. در واقع هر اتفاقی که لازم باشد درخواست به سمت سرور رفته و باز گردد و ممکن است زمانبر شود نیاز به loading دارد. در اینجا برای اینکه کاربر متوجه شود که باید منتظر بماند از loading استفاده میکنند در غیر اینصورت کاربر تصور میکند سایت شما چار اختلال است. در این بخش قصد داریم انواع loading را به شما آموزش دهیم.

کد HTML  مربوط به Loading

 <div class="container">
 <section>
  <div class="loader loader-1">
   <div class="loader-outter"></div>
   <div class="loader-inner"></div>
  </div>
 </section>
 <section>
  <div class="loader loader-2">
   <svg class="loader-star" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1">
      <polygon points="29.8 0.3 22.8 21.8 0 21.8 18.5 35.2 11.5 56.7 29.8 43.4 48.2 56.7 41.2 35.1 59.6 21.8 36.8 21.8 " fill="#18ffff" />
     </svg>
   <div class="loader-circles"></div>
  </div>
 </section>
 <section>
  <div class="loader loader-21">
   <div class="css-times times1"></div>
   <div class="css-times times2"></div>
   <div class="css-times times3"></div>
  </div>
 </section>
 <section>
  <div class="loader loader-7">
   <div class="line line1"></div>
   <div class="line line2"></div>
   <div class="line line3"></div>
  </div>
 </section>
 <section>
  <div class="loader loader-18">
   <div class="css-star star1"></div>
   <div class="css-star star2"></div>
   <div class="css-star star3"></div>
   <div class="css-star star4"></div>
   <div class="css-star star5"></div>
   <div class="css-star star6"></div>
   <div class="css-star star7"></div>
   <div class="css-star star8"></div>
  </div>
 </section>
 <section>
  <div class="loader loader-5">
   <div class="loader-pacman"></div>
  </div>
 </section>

 <section>
  <div class="loader loader-4"></div>
 </section>
 <section>
  <div class="loader loader-17">
   <div class="css-square square1"></div>
   <div class="css-square square2"></div>
   <div class="css-square square3"></div>
   <div class="css-square square4"></div>
   <div class="css-square square5"></div>
   <div class="css-square square6"></div>
   <div class="css-square square7"></div>
   <div class="css-square square8"></div>
  </div>
 </section>


 <section>
  <div class="loader loader-12">
   <svg class="loader-star star1" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="35px" height="35px" viewBox="0 0 23.172 23.346" xml:space="preserve">
      <polygon points="11.586,0 8.864,8.9 0,8.9 7.193,14.447 4.471,23.346 11.586,17.84 18.739,23.346 16.77,14.985 23.172,8.9 14.306,8.9" />
     </svg>
   <svg class="loader-star star2" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="35px" height="35px" viewBox="0 0 23.172 23.346" xml:space="preserve">
      <polygon points="11.586,0 8.864,8.9 0,8.9 7.193,14.447 4.471,23.346 11.586,17.84 18.739,23.346 16.77,14.985 23.172,8.9 14.306,8.9" />
     </svg>
   <svg class="loader-star star3" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="35px" height="35px" viewBox="0 0 23.172 23.346" xml:space="preserve">
      <polygon points="11.586,0 8.864,8.9 0,8.9 7.193,14.447 4.471,23.346 11.586,17.84 18.739,23.346 16.77,14.985 23.172,8.9 14.306,8.9" />
     </svg>
   <svg class="loader-star star4" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="35px" height="35px" viewBox="0 0 23.172 23.346" xml:space="preserve">
      <polygon points="11.586,0 8.864,8.9 0,8.9 7.193,14.447 4.471,23.346 11.586,17.84 18.739,23.346 16.77,14.985 23.172,8.9 14.306,8.9" />
     </svg>
   <svg class="loader-star star5" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="35px" height="35px" viewBox="0 0 23.172 23.346" xml:space="preserve">
      <polygon points="11.586,0 8.864,8.9 0,8.9 7.193,14.447 4.471,23.346 11.586,17.84 18.739,23.346 16.77,14.985 23.172,8.9 14.306,8.9" />
     </svg>
   <svg class="loader-star star6" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="35px" height="35px" viewBox="0 0 23.172 23.346" xml:space="preserve">
      <polygon points="11.586,0 8.864,8.9 0,8.9 7.193,14.447 4.471,23.346 11.586,17.84 18.739,23.346 16.77,14.985 23.172,8.9 14.306,8.9" />
     </svg>
  </div>
 </section>

 <section>
  <div class="loader loader-6">
   <div class="loader-inner"></div>
  </div>
 </section>
 <section>
  <div class="loader loader-14">
   <svg class="loader-star star-small" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="23.172px" height="23.346px" viewBox="0 0 23.172 23.346" xml:space="preserve">
      <polygon fill="#01579b" points="11.586,0 8.864,8.9 0,8.9 7.193,14.447 4.471,23.346 11.586,17.84 18.739,23.346 16.77,14.985 23.172,8.9 14.306,8.9 "></polygon>
     </svg>
   <svg class="loader-star star-big" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="23.172px" height="23.346px" viewBox="0 0 23.172 23.346" xml:space="preserve">
      <polygon fill="#40c4ff" points="11.586,0 8.864,8.9 0,8.9 7.193,14.447 4.471,23.346 11.586,17.84 18.739,23.346 16.77,14.985 23.172,8.9 14.306,8.9 "></polygon>
     </svg>
  </div>
 </section>
 <section>
  <div class="loader loader-3">
   <div class="dot dot1"></div>
   <div class="dot dot2"></div>
   <div class="dot dot3"></div>
  </div>
 </section>
 <section>
  <div class="loader loader-9">
   <svg class="loader-star star1" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="23.172px" height="23.346px" viewBox="0 0 23.172 23.346" xml:space="preserve">
      <polygon fill="#c6ff00" points="11.586,0 8.864,8.9 0,8.9 7.193,14.447 4.471,23.346 11.586,17.84 18.739,23.346 16.77,14.985 23.172,8.9 14.306,8.9" />
     </svg>
   <svg class="loader-star star2" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="23.172px" height="23.346px" viewBox="0 0 23.172 23.346" xml:space="preserve">
      <polygon fill="#c6ff00" points="11.586,0 8.864,8.9 0,8.9 7.193,14.447 4.471,23.346 11.586,17.84 18.739,23.346 16.77,14.985 23.172,8.9 14.306,8.9 " />
     </svg>
   <svg class="loader-star star3" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="23.172px" height="23.346px" viewBox="0 0 23.172 23.346" xml:space="preserve">
      <polygon fill="#c6ff00" points="11.586,0 8.864,8.9 0,8.9 7.193,14.447 4.471,23.346 11.586,17.84 18.739,23.346 16.77,14.985 23.172,8.9 14.306,8.9 " />
     </svg>
  </div>
 </section>
 <section>
  <div class="loader loader-20">
   <div class="css-diamond"></div>
  </div>
 </section>
 <section>
  <div class="loader loader-13">
   <div class="css-heart heart1"></div>
   <div class="css-heart heart2"></div>
   <div class="css-heart heart3"></div>
   <div class="css-heart heart4"></div>
  </div>
 </section>
</div>

کد CSS  مربوط به Loading

 <style>
    *,
  *:before,
  *:after {
    -webkit-box-sizing: border-box;
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
  }
  
  body {
    background: black;
  }
  
  .container {
    text-align: center;
  }
  
  section {
    width: 30%;
    display: inline-block;
    text-align: center;
    min-height: 215px;
    vertical-align: top;
    margin: 1%;
    background: #080915;
    border-radius: 5px;
    -webkit-box-shadow: 0px 0px 30px 1px #103136 inset;
        box-shadow: 0px 0px 30px 1px #103136 inset;
  }

@media only screen and (max-width: 600px) {
 section {
  min-width: 350px;
 }
}
  
  .loader {
    position: relative;
    width: 60px;
    height: 60px;
    border-radius: 50%;
    margin: 75px;
    display: inline-block;
    vertical-align: middle;
  }
  
  .loader-star {
    position: absolute;
    top: calc(50% - 12px);
  }
  /*LOADER-1*/
  
  .loader-1 .loader-outter {
    position: absolute;
    border: 4px solid #f50057;
    border-left-color: transparent;
    border-bottom: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    border-radius: 50%;
    -webkit-animation: loader-1-outter 1s cubic-bezier(.42, .61, .58, .41) infinite;
    animation: loader-1-outter 1s cubic-bezier(.42, .61, .58, .41) infinite;
  }
  
  .loader-1 .loader-inner {
    position: absolute;
    border: 4px solid #f50057;
    border-radius: 50%;
    width: 40px;
    height: 40px;
    left: calc(50% - 20px);
    top: calc(50% - 20px);
    border-right: 0;
    border-top-color: transparent;
    -webkit-animation: loader-1-inner 1s cubic-bezier(.42, .61, .58, .41) infinite;
    animation: loader-1-inner 1s cubic-bezier(.42, .61, .58, .41) infinite;
  }
  /*LOADER-2*/
  
  .loader-2 .loader-star {
    position: static;
    width: 60px;
    height: 60px;
    -webkit-transform: scale(0.7);
    -ms-transform: scale(0.7);
      transform: scale(0.7);
    -webkit-animation: loader-2-star 1s ease alternate infinite;
    animation: loader-2-star 1s ease alternate infinite;
  }
  
  .loader-2 .loader-circles {
    width: 8px;
    height: 8px;
    background: #18ffff;
    border-radius: 50%;
    position: absolute;
    left: calc(50% - 4px);
    top: calc(50% - 4px);
    -webkit-transition: all 1s ease;
    -o-transition: all 1s ease;
    transition: all 1s ease;
    -webkit-animation: loader-2-circles 1s ease-in-out alternate infinite;
    animation: loader-2-circles 1s ease-in-out alternate infinite;
  }
  /*LOADER-3*/
  
  .loader-3 .dot {
    width: 10px;
    height: 10px;
    background: #00e676;
    border-radius: 50%;
    position: absolute;
    top: calc(50% - 5px);
  }
  
  .loader-3 .dot1 {
    left: 0px;
    -webkit-animation: dot-jump 0.5s cubic-bezier(0.77, 0.47, 0.64, 0.28) alternate infinite;
    animation: dot-jump 0.5s cubic-bezier(0.77, 0.47, 0.64, 0.28) alternate infinite;
  }
  
  .loader-3 .dot2 {
    left: 20px;
    -webkit-animation: dot-jump 0.5s 0.2s cubic-bezier(0.77, 0.47, 0.64, 0.28) alternate infinite;
    animation: dot-jump 0.5s 0.2s cubic-bezier(0.77, 0.47, 0.64, 0.28) alternate infinite;
  }
  
  .loader-3 .dot3 {
    left: 40px;
    -webkit-animation: dot-jump 0.5s 0.4s cubic-bezier(0.77, 0.47, 0.64, 0.28) alternate infinite;
    animation: dot-jump 0.5s 0.4s cubic-bezier(0.77, 0.47, 0.64, 0.28) alternate infinite;
  }
  /*LOADER-4*/
  
  .loader-4 {
    border: 7px double #ff5722;
    -webkit-animation: ball-turn 1s linear infinite;
    animation: ball-turn 1s linear infinite;
  }
  
  .loader-4:before,
  .loader-4:after {
    content: "";
    position: absolute;
    width: 12px;
    height: 12px;
    background: #ff5722;
    border-radius: 50%;
    bottom: 0;
    right: 37px;
  }
  
  .loader-4:after {
    left: 37px;
    top: 0;
  }
  /*LOADER-5*/
  
  .loader-5 {
    border: 8px dotted rgba(255, 255, 0, 1);
    -webkit-transition: all 1s ease;
    -o-transition: all 1s ease;
    transition: all 1s ease;
    -webkit-animation: dotted-spin 1s linear infinite;
    animation: dotted-spin 1s linear infinite;
    border-bottom-width: 1px;
    border-bottom-color: rgba(255, 255, 0, 0.3);
    border-left-width: 2px;
    border-left-color: rgba(255, 255, 0, 0.5);
    border-top-width: 3px;
    border-right-width: 4px;
    border-top-color: rgba(255, 255, 0, 0.7);
  }
  
  .loader-5 .loader-pacman,
  .loader-pacman {
    position: absolute;
    top: 40px;
    left: 25px;
    width: 0px;
    height: 0px;
    border-right: 12px solid transparent;
    border-top: 12px solid rgba(255, 255, 0, 1);
    border-left: 12px solid rgba(255, 255, 0, 1);
    border-bottom: 12px solid rgba(255, 255, 0, 1);
    border-top-left-radius: 12px;
    border-top-right-radius: 12px;
    border-bottom-left-radius: 12px;
    border-bottom-right-radius: 12px;
  }
  /*LOADER-6*/
  
  .loader-6 {
    border: 6px groove #7e57c2;
    -webkit-transform: rotate(360deg);
    -ms-transform: rotate(360deg);
      transform: rotate(360deg);
    -webkit-transition: all 1s ease;
    -o-transition: all 1s ease;
    transition: all 1s ease;
    -webkit-animation: loader-1-inner 1s ease-out alternate infinite;
    animation: loader-1-inner 1s ease-out alternate infinite;
  }
  
  .loader-6 .loader-inner {
    border: 0px inset #9575cd;
    border-radius: 50%;
    width: 100%;
    height: 100%;
    -webkit-animation: border-zoom 1s ease-out alternate infinite;
    animation: border-zoom 1s ease-out alternate infinite;
  }
  /*LOADER-7*/
  
  .loader-7 .line {
    width: 8px;
    position: absolute;
    border-radius: 5px;
    bottom: 0;
    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#1ee95d), to(#5714ce));
    background: -webkit-linear-gradient(top, #1ee95d, #5714ce);
    background: -o-linear-gradient(top, #1ee95d, #5714ce);
    background: linear-gradient(to bottom, #1ee95d, #5714ce);
  }
  
  .loader-7 .line1 {
    left: 0;
    -webkit-animation: line-grow 0.5s ease alternate infinite;
    animation: line-grow 0.5s ease alternate infinite;
  }
  
  .loader-7 .line2 {
    left: 20px;
    -webkit-animation: line-grow 0.5s 0.2s ease alternate infinite;
    animation: line-grow 0.5s 0.2s ease alternate infinite;
  }
  
  .loader-7 .line3 {
    left: 40px;
    -webkit-animation: line-grow 0.5s 0.4s ease alternate infinite;
    animation: line-grow 0.5s 0.4s ease alternate infinite;
  }
  /*LOADER-8*/
  
  .loader-8 .star1 {
    -webkit-animation: star-jump 0.5s ease-out alternate infinite;
    animation: star-jump 0.5s ease-out alternate infinite;
  }
  
  .loader-8 .star2 {
    -webkit-animation: star-jump 0.5s 0.25s ease-out alternate infinite;
    animation: star-jump 0.5s 0.25s ease-out alternate infinite;
  }
  
  .loader-8 .star3 {
    -webkit-animation: star-jump 0.5s 0.5s ease-out alternate infinite;
    animation: star-jump 0.5s 0.5s ease-out alternate infinite;
  }
  
  .loader-8 .loader-star {
    -webkit-transform: scale3d(0.7, 0.7, 0.7);
    transform: scale3d(0.7, 0.7, 0.7);
  }
  
  .loader-8 .star1 {
    left: 0px;
  }
  
  .loader-8 .star2 {
    left: 25px;
  }
  
  .loader-8 .star3 {
    left: 50px;
  }
  /*LOADER-9*/
  
  .loader-9 .star1 {
    -webkit-animation: stars-pulse 1s ease-in-out infinite;
    animation: stars-pulse 1s ease-in-out infinite;
    left: 0;
  }
  
  .loader-9 .star2 {
    -webkit-animation: stars-pulse 1s 0.2s ease-in-out infinite;
    animation: stars-pulse 1s 0.2s ease-in-out infinite;
    left: 25px;
  }
  
  .loader-9 .star3 {
    -webkit-animation: stars-pulse 1s 0.4s ease-in-out infinite;
    animation: stars-pulse 1s 0.4s ease-in-out infinite;
    left: 50px;
  }
  /*LOADER-10*/
  
  .loader-10 {
    width: auto;
    height: auto;
    -webkit-animation: star-pulse 2s ease-in-out infinite;
    animation: star-pulse 2s ease-in-out infinite;
  }
  
  .loader-10 .loader-star {
    position: static;
  }
  /*LOADER-11*/
  
  .loader-11 {
    /*  animation: stars-rotate 2s cubic-bezier(0, 0, 0.63, 0.77) infinite;*/
    -webkit-animation: stars-rotate 2s linear infinite;
    animation: stars-rotate 2s linear infinite;
  }
  
  .loader-11 .loader-star {
    position: absolute;
  }
  
  .loader-11 .star1 {
    top: 0px;
    left: -7px;
  }
  
  .loader-11 .star2 {
    left: 8px;
    top: -12px;
    position: absolute;
    -webkit-transform: scale(0.8);
    -ms-transform: scale(0.8);
      transform: scale(0.8);
    opacity: 0.9;
  }
  
  .loader-11 .star3 {
    left: 26px;
    top: -11px;
    position: absolute;
    -webkit-transform: scale(0.7);
    -ms-transform: scale(0.7);
      transform: scale(0.7);
    opacity: 0.8;
  }
  
  .loader-11 .star4 {
    left: 39px;
    top: -2px;
    position: absolute;
    -webkit-transform: scale(0.6);
    -ms-transform: scale(0.6);
      transform: scale(0.6);
    opacity: 0.7;
  }
  
  .loader-11 .star5 {
    left: 44px;
    top: 10px;
    position: absolute;
    -webkit-transform: scale(0.5);
    -ms-transform: scale(0.5);
      transform: scale(0.5);
    opacity: 0.6;
  }
  
  .loader-11 .star6 {
    left: 45px;
    top: 21px;
    position: absolute;
    -webkit-transform: scale(0.4);
    -ms-transform: scale(0.4);
      transform: scale(0.4);
    opacity: 0.5;
  }
  /*LOADER-12*/
  
  .loader-12 {
    -webkit-animation: stars-rotate-reverse 2s ease infinite;
    animation: stars-rotate-reverse 2s ease infinite;
  }
  
  .loader-12 polygon {
    fill: #d500f9 !important;
  }
  
  .loader-12 .loader-star {
    position: absolute;
  }
  
  .loader-12 .star1 {
    top: 0px;
    right: -7px;
  }
  
  .loader-12 .star2 {
    right: 9px;
    top: -12px;
    position: absolute;
    -webkit-transform: scale(0.8);
    -ms-transform: scale(0.8);
      transform: scale(0.8);
    -webkit-animation: stars-catch 2s 0.1s ease infinite;
    animation: stars-catch 2s 0.1s ease infinite;
  }
  
  .loader-12 .star3 {
    right: 27px;
    top: -11px;
    position: absolute;
    -webkit-transform: scale(0.7);
    -ms-transform: scale(0.7);
      transform: scale(0.7);
    -webkit-animation: stars-catch 2s 0.15s ease infinite;
    animation: stars-catch 2s 0.15s ease infinite;
  }
  
  .loader-12 .star4 {
    right: 41px;
    top: -2px;
    position: absolute;
    -webkit-transform: scale(0.6);
    -ms-transform: scale(0.6);
      transform: scale(0.6);
    -webkit-animation: stars-catch 2s 0.2s ease infinite;
    animation: stars-catch 2s 0.2s ease infinite;
  }
  
  .loader-12 .star5 {
    right: 47px;
    top: 10px;
    position: absolute;
    -webkit-transform: scale(0.5);
    -ms-transform: scale(0.5);
      transform: scale(0.5);
    -webkit-animation: stars-catch 2s 0.25s ease infinite;
    animation: stars-catch 2s 0.25s ease infinite;
  }
  
  .loader-12 .star6 {
    right: 47px;
    top: 21px;
    position: absolute;
    -webkit-transform: scale(0.4);
    -ms-transform: scale(0.4);
      transform: scale(0.4);
    -webkit-animation: stars-catch 2s 0.3s ease infinite;
    animation: stars-catch 2s 0.3s ease infinite;
  }

  /*LOADER-13*/
  
  
  .loader-13 .css-heart {
    position: absolute;
    -webkit-animation: star-fly-out 1s ease alternate infinite;
    animation: star-fly-out 1s ease alternate infinite;
    -webkit-transform: scale(0.2);
      -ms-transform: scale(0.2);
        transform: scale(0.2);
  }
  
  .loader-13 .heart1 {
    top: 0;
    left: 30px;
  }
  
  .loader-13 .heart2 {
    left: 60px;
    top: 30px;
  }
  
  .loader-13 .heart3 {
    top: 60px;
    left: 30px;
  }
  
  .loader-13 .heart4 {
    left: 0;
    top: 30px;
  }


  /*LOADER-14*/
  
 
  
  .loader-14 .loader-star {
    position: absolute;
    top: calc(50% - 12px);
    left: calc(50% - 12px);
  }
  
  .star-small {
    -webkit-animation: star-small-pulse 1s ease-in-out alternate infinite;
    animation: star-small-pulse 1s ease-in-out alternate infinite;
  }
  
  .loader-14 .star-big {
    -webkit-animation: star-big-pulse 2s -0.2s ease-in-out infinite;
    animation: star-big-pulse 2s -0.2s ease-in-out infinite;
  }
  /*LOADER-15*/
  
  .loader-15 {
    border: 2px dotted #e11a2b;
    -webkit-animation: stars-rotate-reverse 2s linear both infinite;
    animation: stars-rotate-reverse 2s linear both infinite;
  }
  
  .loader-15 .loader-star {
    -webkit-transform: scale(1.5);
    -ms-transform: scale(1.5);
      transform: scale(1.5);
    position: absolute;
    left: calc(50% - 12px);
    top: calc(50% - 13px);
  }
  /*CSS-STAR*/
  
  .css-star {
    margin: 10px 0;
    position: relative;
    display: block;
    width: 0px;
    height: 0px;
    border-right: 26px solid transparent;
    border-bottom: 23px solid #e11a2b;
    border-left: 23px solid transparent;
    -webkit-transform: rotate(180deg);
    -ms-transform: rotate(180deg);
      transform: rotate(180deg);
  }
  
  .css-star:before {
    border-bottom: 18px solid #e11a2b;
    border-left: 8px solid transparent;
    border-right: 8px solid transparent;
    position: absolute;
    height: 0;
    width: 0;
    top: -9px;
    left: -16px;
    display: block;
    content: '';
    -webkit-transform: rotate(-35deg);
    -moz-transform: rotate(-35deg);
    -ms-transform: rotate(-35deg);
    -o-transform: rotate(-35deg);
  }
  
  .css-star:after {
    position: absolute;
    display: block;
    top: 2px;
    left: -26px;
    width: 0px;
    height: 0px;
    border-right: 25px solid transparent;
    border-bottom: 22px solid #e11a2b;
    border-left: 27px solid transparent;
    -webkit-transform: rotate(-70deg);
    -moz-transform: rotate(-70deg);
    -ms-transform: rotate(-70deg);
    -o-transform: rotate(-70deg);
    content: '';
  }
  /*LOADER-16*/
  
  .loader-16 .css-star {
    position: absolute;
    -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.35);
    -ms-transform: rotate(180deg) scale(0.35);
      transform: rotate(180deg) scale(0.35);
  }
  
  .loader-16 .star1 {
    top: -20px;
    left: 5px;
    -webkit-animation: star-flicker 1s 0.1s linear infinite;
    animation: star-flicker 1s 0.1s linear infinite;
  }
  
  .loader-16 .star2 {
    left: 25px;
    top: -10px;
    -webkit-animation: star-flicker 1s 0.25s linear infinite;
    animation: star-flicker 1s 0.25s linear infinite;
  }
  
  .loader-16 .star3 {
    left: 35px;
    top: 10px;
    -webkit-animation: star-flicker 1s 0.5s linear infinite;
    animation: star-flicker 1s 0.5s linear infinite;
  }
  
  .loader-16 .star4 {
    top: 30px;
    left: 27px;
    -webkit-animation: star-flicker 1s 0.6s linear infinite;
    animation: star-flicker 1s 0.6s linear infinite;
  }
  
  .loader-16 .star5 {
    top: 40px;
    left: 5px;
    -webkit-animation: star-flicker 1s 0.7s linear infinite;
    animation: star-flicker 1s 0.7s linear infinite;
  }
  
  .loader-16 .star6 {
    top: 30px;
    left: -15px;
    -webkit-animation: star-flicker 1s 0.8s linear infinite;
    animation: star-flicker 1s 0.8s linear infinite;
  }
  
  .loader-16 .star7 {
    top: 10px;
    left: -25px;
    -webkit-animation: star-flicker 1s 0.9s linear infinite;
    animation: star-flicker 1s 0.9s linear infinite;
  }
  
  .loader-16 .star8 {
    top: -10px;
    left: -15px;
    -webkit-animation: star-flicker 1s 1s linear infinite;
    animation: star-flicker 1s 1s linear infinite;
  }
  /*LOADER-17*/
  
 .loader-17 .css-square { 
   position: absolute;
   top: 50%;
   width: 25px; height: 7px;
  background: white;
  -webkit-box-shadow: 2px 2px 3px 0px black;
      box-shadow: 2px 2px 3px 0px black;
  }

  
  .loader-17 .square1 {
    left: 70px;
    -webkit-animation: dominos 1s 0.125s ease infinite;
    animation: dominos 1s 0.125s ease infinite;
  }
  
  .loader-17 .square2 {
    left: 60px;
    -webkit-animation: dominos 1s 0.3s ease infinite;
    animation: dominos 1s 0.3s ease infinite;
  }
  
  .loader-17 .square3 {
    left: 50px;
    -webkit-animation: dominos 1s 0.425s ease infinite;
    animation: dominos 1s 0.425s ease infinite;
  }
  
  .loader-17 .square4 {
    left: 40px;
    -webkit-animation: dominos 1s 0.540s ease infinite;
    animation: dominos 1s 0.540s ease infinite;
  }
  
  .loader-17 .square5 {
    left: 30px;
    -webkit-animation: dominos 1s 0.665s ease infinite;
    animation: dominos 1s 0.665s ease infinite;
  }
  
  .loader-17 .square6 {
    left: 20px;
    -webkit-animation: dominos 1s 0.79s ease infinite;
    animation: dominos 1s 0.79s ease infinite;
  }
  
  .loader-17 .square7 {
    left: 10px;
    -webkit-animation: dominos 1s 0.9s ease infinite;
    animation: dominos 1s 0.9s ease infinite;
  }
  
  .loader-17 .square8 {
    left: 0px;
    -webkit-animation: dominos 1s 1s ease infinite;
    animation: dominos 1s 1s ease infinite;
  }


  /*LOADER-18*/
  
  .loader-18 .css-star {
    position: absolute;
    -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.5);
    -ms-transform: rotate(180deg) scale(0.5);
      transform: rotate(180deg) scale(0.5);
    opacity: 0.4;
  }
  
  .loader-18 .css-star,
  .loader-18 .css-star:before,
  .loader-18 .css-star:after {
    border-bottom-color: #00e676;
  }
  
  .loader-18 .star1 {
    top: -20px;
    left: 5px;
    -webkit-animation: star-crazyness 1s 0.125s ease infinite;
    animation: star-crazyness 1s 0.125s ease infinite;
  }
  
  .loader-18 .star2 {
    left: 25px;
    top: -10px;
    -webkit-animation: star-crazyness 1s 0.3s ease infinite;
    animation: star-crazyness 1s 0.3s ease infinite;
  }
  
  .loader-18 .star3 {
    left: 35px;
    top: 10px;
    -webkit-animation: star-crazyness 1s 0.425s ease infinite;
    animation: star-crazyness 1s 0.425s ease infinite;
  }
  
  .loader-18 .star4 {
    top: 30px;
    left: 27px;
    -webkit-animation: star-crazyness 1s 0.540s ease infinite;
    animation: star-crazyness 1s 0.540s ease infinite;
  }
  
  .loader-18 .star5 {
    top: 40px;
    left: 5px;
    -webkit-animation: star-crazyness 1s 0.665s ease infinite;
    animation: star-crazyness 1s 0.665s ease infinite;
  }
  
  .loader-18 .star6 {
    top: 30px;
    left: -15px;
    -webkit-animation: star-crazyness 1s 0.79s ease infinite;
    animation: star-crazyness 1s 0.79s ease infinite;
  }
  
  .loader-18 .star7 {
    top: 10px;
    left: -25px;
    -webkit-animation: star-crazyness 1s 0.9s ease infinite;
    animation: star-crazyness 1s 0.9s ease infinite;
  }
  
  .loader-18 .star8 {
    top: -10px;
    left: -15px;
    -webkit-animation: star-crazyness 1s 1s ease infinite;
    animation: star-crazyness 1s 1s ease infinite;
  }
  /*LOADER-19*/
  
  .loader-19 .css-star {
    position: absolute;
    -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.5);
    -ms-transform: rotate(180deg) scale(0.5);
      transform: rotate(180deg) scale(0.5);
  }
  
  .loader-19 .star1 {
    left: 0;
    -webkit-animation: star-crawl 1s ease-out alternate infinite;
    animation: star-crawl 1s ease-out alternate infinite;
  }
  
  .loader-19 .star2 {
    left: 22px;
    -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.45);
    -ms-transform: rotate(180deg) scale(0.45);
      transform: rotate(180deg) scale(0.45);
    -webkit-animation: star-crawl 1s 0.1s ease-out alternate infinite;
    animation: star-crawl 1s 0.1s ease-out alternate infinite;
  }
  
  .loader-19 .star3 {
    left: 44px;
    -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.4);
    -ms-transform: rotate(180deg) scale(0.4);
      transform: rotate(180deg) scale(0.4);
    -webkit-animation: star-crawl 1s 0.2s ease-out alternate infinite;
    animation: star-crawl 1s 0.2s ease-out alternate infinite;
  }
  
  .loader-19 .star4 {
    left: 66px;
    -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.35);
    -ms-transform: rotate(180deg) scale(0.35);
      transform: rotate(180deg) scale(0.35);
    -webkit-animation: star-crawl 1s 0.3s ease-out alternate infinite;
    animation: star-crawl 1s 0.3s ease-out alternate infinite;
  }
  
  .loader-19 .star5 {
    left: 88px;
    -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.3);
    -ms-transform: rotate(180deg) scale(0.3);
      transform: rotate(180deg) scale(0.3);
    -webkit-animation: star-crawl 1s 0.4s ease-out alternate infinite;
    animation: star-crawl 1s 0.4s ease-out alternate infinite;
  }
  
  .loader-19 .star6 {
    left: 110px;
    -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.25);
    -ms-transform: rotate(180deg) scale(0.25);
      transform: rotate(180deg) scale(0.25);
    -webkit-animation: star-crawl 1s 0.5s ease-out alternate infinite;
    animation: star-crawl 1s 0.5s ease-out alternate infinite;
  }
  
  .loader-19 .star7 {
    left: 132px;
    -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.2);
    -ms-transform: rotate(180deg) scale(0.2);
      transform: rotate(180deg) scale(0.2);
    -webkit-animation: star-crawl 1s 0.6s ease-out alternate infinite;
    animation: star-crawl 1s 0.6s ease-out alternate infinite;
  }
  
  .loader-19 .star8 {
    left: 154px;
    -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.15);
    -ms-transform: rotate(180deg) scale(0.15);
      transform: rotate(180deg) scale(0.15);
    -webkit-animation: star-crawl 1s 0.7s ease-out alternate infinite;
    animation: star-crawl 1s 0.7s ease-out alternate infinite;
  }
  
  .loader-20 {
    width: 70px;
    height: 70px;
    border: 3px dashed #d3d3d3;
    -webkit-animation: stars-rotate-reverse 2s linear both infinite;
    animation: stars-rotate-reverse 2s linear both infinite;
  }
  
  .loader-20 .css-diamond {
    position: absolute;
    left: calc(50% - 50px);
    top: calc(50% - 50px);
    -webkit-transform: scale(0.3);
      -ms-transform: scale(0.3);
        transform: scale(0.3);
    -webkit-transform-origin: 50% 100%;
      -ms-transform-origin: 50% 100%;
        transform-origin: 50% 100%;
    border-color: transparent transparent #fff transparent;
  }
  
  .loader-20 .css-diamond:after {
    border-color: lightgrey transparent transparent transparent;
  }
  
  .css-diamond {
    border-style: solid;
    border-color: transparent transparent #ce93d8 transparent;
    border-width: 0 25px 25px 25px;
    height: 0;
    width: 100px;
    position: relative;
    margin: 20px 0 50px 0;
  }
  
  .css-diamond:after {
    content: "";
    position: absolute;
    top: 25px;
    left: -25px;
    width: 0;
    height: 0;
    border-style: solid;
    border-color: #ce93d8 transparent transparent transparent;
    border-width: 70px 50px 0 50px;
  }
  
  .css-heart {
    position: absolute;
 /*   width: 100px;
    height: 90px;*/
  }
  
  .css-heart:before,
  .css-heart:after {
    position: absolute;
    content: "";
    left: 50px;
    top: 0;
    width: 50px;
    height: 80px;
    background: #950d0d;
    border-radius: 50px 50px 0 0;
    -webkit-transform: rotate(-45deg);
      -ms-transform: rotate(-45deg);
        transform: rotate(-45deg);
    -webkit-transform-origin: 0 100%;
      -ms-transform-origin: 0 100%;
        transform-origin: 0 100%;
  }
  
  .css-heart:after {
    left: 0;
    -webkit-transform: rotate(45deg);
      -ms-transform: rotate(45deg);
        transform: rotate(45deg);
    -webkit-transform-origin: 100% 100%;
      -ms-transform-origin: 100% 100%;
        transform-origin: 100% 100%;
  }
  
  .css-times {
    position: absolute;
    width: 100px;
    height: 90px;
  }
  
  .css-times:before,
  .css-times:after {
    position: absolute;
    content: "";
    left: 50px;
    top: 0;
    width: 2px;
    height: 65px;
    background: red;
    border-radius: 50px 50px 0 0;
    -webkit-transform: rotate(-45deg);
      -ms-transform: rotate(-45deg);
        transform: rotate(-45deg);
    -webkit-transform-origin: 0 100%;
      -ms-transform-origin: 0 100%;
        transform-origin: 0 100%;
    -webkit-animation: times-background 1s ease-in-out infinite;
        animation: times-background 1s ease-in-out infinite;
  }
  
  .css-times:after {
    left: 0;
    -webkit-transform: rotate(45deg);
      -ms-transform: rotate(45deg);
        transform: rotate(45deg);
    -webkit-transform-origin: 100% 100%;
      -ms-transform-origin: 100% 100%;
        transform-origin: 100% 100%;
  }
  
  .loader-21 {
    width: 100px;
  }
  
  .loader-21 .times1 {
    -webkit-animation: times-pulse 1s ease-in-out infinite;
        animation: times-pulse 1s ease-in-out infinite;
    left: 0;
  }
  
  .loader-21 .times2 {
    -webkit-animation: times-pulse 1s 0.2s ease-in-out infinite;
        animation: times-pulse 1s 0.2s ease-in-out infinite;
    left: 25px;
  }
  
  .loader-21 .times3 {
    -webkit-animation: times-pulse 1s 0.4s ease-in-out infinite;
        animation: times-pulse 1s 0.4s ease-in-out infinite;
    left: 50px;
  }
  
  .css-flower {
    position: absolute;
    background: green;
    width: 35px;
    height: 35px;
    position: relative;
    text-align: center;
    -webkit-transform: rotate(20deg);
    -ms-transform: rotate(20deg);
      transform: rotate(20deg);
    border-radius: 40%;
    border-top: 4px solid #ababa9;
  }
  
  .css-flower:before {
    content: "";
    position: absolute;
    top: -6px;
    left: 0;
    height: 10px;
    width: 20px;
    background: green;
    -webkit-transform: rotate(135deg);
    -ms-transform: rotate(135deg);
      transform: rotate(135deg);
    border-radius: 10px;
  }
  
  .loader-22 .css-flower {
    position: absolute;
    -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.5);
    -ms-transform: rotate(180deg) scale(0.5);
      transform: rotate(180deg) scale(0.5);
  }
  
  .loader-22 .flower1 {
    left: 0;
    -webkit-animation: caterpillarCrawl 1s ease-out alternate infinite;
        animation: caterpillarCrawl 1s ease-out alternate infinite;
    width: 45px;
    height: 45px;
    top: -10px;
    background: #066c06;
    z-index: 2;
  }
  
  .loader-22 .flower1:before {
    dissplay: none;
  }
  
  .loader-22 .flower2 {
    left: 10px;
    -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.45);
    -ms-transform: rotate(180deg) scale(0.45);
      transform: rotate(180deg) scale(0.45);
    -webkit-animation: caterpillarCrawl 1s 0.1s ease-out alternate infinite;
        animation: caterpillarCrawl 1s 0.1s ease-out alternate infinite;
  }
  
  .loader-22 .flower3 {
    left: 20px;
    -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.4);
    -ms-transform: rotate(180deg) scale(0.4);
      transform: rotate(180deg) scale(0.4);
    -webkit-animation: caterpillarCrawl 1s 0.2s ease-out alternate infinite;
        animation: caterpillarCrawl 1s 0.2s ease-out alternate infinite;
  }
  
  .loader-22 .flower4 {
    left: 30px;
    -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.35);
    -ms-transform: rotate(180deg) scale(0.35);
      transform: rotate(180deg) scale(0.35);
    -webkit-animation: caterpillarCrawl 1s 0.3s ease-out alternate infinite;
        animation: caterpillarCrawl 1s 0.3s ease-out alternate infinite;
  }
  
  .loader-22 .flower5 {
    left: 40px;
    -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.3);
    -ms-transform: rotate(180deg) scale(0.3);
      transform: rotate(180deg) scale(0.3);
    -webkit-animation: caterpillarCrawl 1s 0.4s ease-out alternate infinite;
        animation: caterpillarCrawl 1s 0.4s ease-out alternate infinite;
  }
  
  .loader-22 .flower6 {
    left: 50px;
    -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.25);
    -ms-transform: rotate(180deg) scale(0.25);
      transform: rotate(180deg) scale(0.25);
    -webkit-animation: caterpillarCrawl 1s 0.5s ease-out alternate infinite;
        animation: caterpillarCrawl 1s 0.5s ease-out alternate infinite;
  }
  /* ----------------   KEYFRAMES  ----------------- */
  
  @-webkit-keyframes loader-1-outter {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(0deg);
      transform: rotate(0deg);
    }
    100% {
      -webkit-transform: rotate(360deg);
      transform: rotate(360deg);
    }
  }
  
  @keyframes loader-1-outter {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(0deg);
      transform: rotate(0deg);
    }
    100% {
      -webkit-transform: rotate(360deg);
      transform: rotate(360deg);
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes loader-1-inner {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(0deg);
      transform: rotate(0deg);
    }
    100% {
      -webkit-transform: rotate(-360deg);
      transform: rotate(-360deg);
    }
  }
  
  @keyframes loader-1-inner {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(0deg);
      transform: rotate(0deg);
    }
    100% {
      -webkit-transform: rotate(-360deg);
      transform: rotate(-360deg);
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes loader-2-circles {
    0% {
      -webkit-box-shadow: 0 0 0 #18ffff;
      box-shadow: 0 0 0 #18ffff;
      opacity: 1;
      -webkit-transform: rotate(0deg);
      transform: rotate(0deg);
    }
    50% {
      -webkit-box-shadow: 24px -22px #18ffff, 30px -15px 0 -3px #18ffff, 31px 0px #18ffff, 29px 9px 0 -3px #18ffff, 24px 23px #18ffff, 17px 30px 0 -3px #18ffff, 0px 33px #18ffff, -10px 28px 0 -3px #18ffff, -24px 22px #18ffff, -29px 14px 0 -3px #18ffff, -31px -3px #18ffff, -30px -11px 0 -3px #18ffff, -20px -25px #18ffff, -12px -30px 0 -3px #18ffff, 5px -29px #18ffff, 13px -25px 0 -3px #18ffff;
      box-shadow: 24px -22px #18ffff, 30px -15px 0 -3px #18ffff, 31px 0px #18ffff, 29px 9px 0 -3px #18ffff, 24px 23px #18ffff, 17px 30px 0 -3px #18ffff, 0px 33px #18ffff, -10px 28px 0 -3px #18ffff, -24px 22px #18ffff, -29px 14px 0 -3px #18ffff, -31px -3px #18ffff, -30px -11px 0 -3px #18ffff, -20px -25px #18ffff, -12px -30px 0 -3px #18ffff, 5px -29px #18ffff, 13px -25px 0 -3px #18ffff;
      -webkit-transform: rotate(180deg);
      transform: rotate(180deg);
    }
    100% {
      opacity: 0;
      -webkit-transform: rotate(360deg);
      transform: rotate(360deg);
      -webkit-box-shadow: 25px -22px #18ffff, 15px -22px 0 -3px black, 31px 2px #18ffff, 21px 2px 0 -3px black, 23px 25px #18ffff, 13px 25px 0 -3px black, 0px 33px #18ffff, -10px 33px 0 -3px black, -26px 24px #18ffff, -19px 17px 0 -3px black, -32px 0px #18ffff, -23px 0px 0 -3px black, -25px -23px #18ffff, -16px -23px 0 -3px black, 0px -31px #18ffff, -2px -23px 0 -3px black;
      box-shadow: 25px -22px #18ffff, 15px -22px 0 -3px black, 31px 2px #18ffff, 21px 2px 0 -3px black, 23px 25px #18ffff, 13px 25px 0 -3px black, 0px 33px #18ffff, -10px 33px 0 -3px black, -26px 24px #18ffff, -19px 17px 0 -3px black, -32px 0px #18ffff, -23px 0px 0 -3px black, -25px -23px #18ffff, -16px -23px 0 -3px black, 0px -31px #18ffff, -2px -23px 0 -3px black;
    }
  }
  
  @keyframes loader-2-circles {
    0% {
      -webkit-box-shadow: 0 0 0 #18ffff;
      box-shadow: 0 0 0 #18ffff;
      opacity: 1;
      -webkit-transform: rotate(0deg);
      transform: rotate(0deg);
    }
    50% {
      -webkit-box-shadow: 24px -22px #18ffff, 30px -15px 0 -3px #18ffff, 31px 0px #18ffff, 29px 9px 0 -3px #18ffff, 24px 23px #18ffff, 17px 30px 0 -3px #18ffff, 0px 33px #18ffff, -10px 28px 0 -3px #18ffff, -24px 22px #18ffff, -29px 14px 0 -3px #18ffff, -31px -3px #e11a2b, -30px -11px 0 -3px #18ffff, -20px -25px #18ffff, -12px -30px 0 -3px #18ffff, 5px -29px #18ffff, 13px -25px 0 -3px #18ffff;
      box-shadow: 24px -22px #18ffff, 30px -15px 0 -3px #18ffff, 31px 0px #18ffff, 29px 9px 0 -3px #18ffff, 24px 23px #18ffff, 17px 30px 0 -3px #18ffff, 0px 33px #18ffff, -10px 28px 0 -3px #18ffff, -24px 22px #18ffff, -29px 14px 0 -3px #18ffff, -31px -3px #18ffff, -30px -11px 0 -3px #18ffff, -20px -25px #18ffff, -12px -30px 0 -3px #18ffff, 5px -29px #18ffff, 13px -25px 0 -3px #18ffff;
      -webkit-transform: rotate(180deg);
      transform: rotate(180deg);
    }
    100% {
      opacity: 0;
      -webkit-transform: rotate(360deg);
      transform: rotate(360deg);
      -webkit-box-shadow: 25px -22px #18ffff, 15px -22px 0 -3px black, 31px 2px #18ffff, 21px 2px 0 -3px black, 23px 25px #18ffff, 13px 25px 0 -3px black, 0px 33px #18ffff, -10px 33px 0 -3px black, -26px 24px #18ffff, -19px 17px 0 -3px black, -32px 0px #18ffff, -23px 0px 0 -3px black, -25px -23px #18ffff, -16px -23px 0 -3px black, 0px -31px #18ffff, -2px -23px 0 -3px black;
      box-shadow: 25px -22px #18ffff, 15px -22px 0 -3px black, 31px 2px #18ffff, 21px 2px 0 -3px black, 23px 25px #18ffff, 13px 25px 0 -3px black, 0px 33px #18ffff, -10px 33px 0 -3px black, -26px 24px #18ffff, -19px 17px 0 -3px black, -32px 0px #18ffff, -23px 0px 0 -3px black, -25px -23px #18ffff, -16px -23px 0 -3px black, 0px -31px #18ffff, -2px -23px 0 -3px black;
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes loader-2-star {
    0% {
      -webkit-transform: scale(0) rotate(0deg);
      transform: scale(0) rotate(0deg);
    }
    100% {
      -webkit-transform: scale(0.7) rotate(360deg);
      transform: scale(0.7) rotate(360deg);
    }
  }
  
  @keyframes loader-2-star {
    0% {
      -webkit-transform: scale(0) rotate(0deg);
      transform: scale(0) rotate(0deg);
    }
    100% {
      -webkit-transform: scale(0.7) rotate(360deg);
      transform: scale(0.7) rotate(360deg);
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes dot-jump {
    0% {
      -webkit-transform: translateY(0);
      transform: translateY(0);
    }
    100% {
      -webkit-transform: translateY(-15px);
      transform: translateY(-15px);
    }
  }
  
  @keyframes dot-jump {
    0% {
      -webkit-transform: translateY(0);
      transform: translateY(0);
    }
    100% {
      -webkit-transform: translateY(-15px);
      transform: translateY(-15px);
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes ball-turn {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(0deg);
      transform: rotate(0deg);
    }
    100% {
      -webkit-transform: rotate(360deg);
      transform: rotate(360deg);
    }
  }
  
  @keyframes ball-turn {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(0deg);
      transform: rotate(0deg);
    }
    100% {
      -webkit-transform: rotate(360deg);
      transform: rotate(360deg);
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes dotted-spin {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(0deg);
      transform: rotate(0deg);
    }
    100% {
      -webkit-transform: rotate(-360deg);
      transform: rotate(-360deg);
    }
  }
  
  @keyframes dotted-spin {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(0deg);
      transform: rotate(0deg);
    }
    100% {
      -webkit-transform: rotate(-360deg);
      transform: rotate(-360deg);
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes hike {
    0% {
      -webkit-transform: translate(0);
      transform: translate(0);
    }
    25% {
      -webkit-transform: translate(20px, -20px);
      transform: translate(20px, -20px);
    }
    50% {
      -webkit-transform: translate(40px, 0px);
      transform: translate(40px, 0px);
    }
    75% {
      -webkit-transform: translate(60px, -20px);
      transform: translate(60px, -20px);
    }
    100% {
      -webkit-transform: translate(80px, 0px);
      transform: translate(80px, 0px);
    }
  }
  
  @keyframes hike {
    0% {
      -webkit-transform: translate(0);
      transform: translate(0);
    }
    25% {
      -webkit-transform: translate(20px, -20px);
      transform: translate(20px, -20px);
    }
    50% {
      -webkit-transform: translate(40px, 0px);
      transform: translate(40px, 0px);
    }
    75% {
      -webkit-transform: translate(60px, -20px);
      transform: translate(60px, -20px);
    }
    100% {
      -webkit-transform: translate(80px, 0px);
      transform: translate(80px, 0px);
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes border-zoom {
    0% {
      border-width: 0px;
    }
    100% {
      border-width: 10px;
    }
  }
  
  @keyframes border-zoom {
    0% {
      border-width: 0px;
    }
    100% {
      border-width: 10px;
    }
  }
  /*@-webkit-keyframes line-grow {
 0% {
  height: 0;
 }
 100% {
  height: 75%;
 }
}*/
  
  @-webkit-keyframes line-grow {
    0% {
      height: 0;
    }
    100% {
      height: 75%;
    }
  }
  
  @keyframes line-grow {
    0% {
      height: 0;
    }
    100% {
      height: 75%;
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes star-jump {
    0% {
      -webkit-transform: translateY(0) scale(0.7);
      transform: translateY(0) scale(0.7);
    }
    100% {
      -webkit-transform: translateY(-15px) scale(1);
      transform: translateY(-15px) scale(1);
    }
  }
  
  @keyframes star-jump {
    0% {
      -webkit-transform: translateY(0) scale(0.7);
      transform: translateY(0) scale(0.7);
    }
    100% {
      -webkit-transform: translateY(-15px) scale(1);
      transform: translateY(-15px) scale(1);
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes stars-pulse {
    0%,
    100% {
      -webkit-transform: scale(1);
      transform: scale(1);
      opacity: 1;
    }
    80% {
      -webkit-transform: scale(0);
      transform: scale(0);
      opacity: 0;
    }
  }
  
  @keyframes stars-pulse {
    0%,
    100% {
      -webkit-transform: scale(1);
      transform: scale(1);
      opacity: 1;
    }
    80% {
      -webkit-transform: scale(0);
      transform: scale(0);
      opacity: 0;
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes times-pulse {
    0%,
    100% {
      -webkit-transform: scale(1);
      transform: scale(1);
      opacity: 1;
    }
    60% {
      -webkit-transform: scale(0);
      transform: scale(0);
      opacity: 0;
    }
  }
  
  @keyframes times-pulse {
    0%,
    100% {
      -webkit-transform: scale(1);
      transform: scale(1);
      opacity: 1;
    }
    60% {
      -webkit-transform: scale(0);
      transform: scale(0);
      opacity: 0;
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes times-background {
    0%,
    100% {
      background: blueviolet;
    }
    60% {
      background: #ff3d00;
    }
  }
  
  @keyframes times-background {
    0%,
    100% {
      background: blueviolet;
    }
    60% {
      background: #ff3d00;
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes star-pulse {
    0%,
    100% {
      -webkit-transform: scale(0) rotate(0deg);
      transform: scale(0) rotate(0deg);
      opacity: 0.5;
    }
    25% {
      -webkit-transform: scale(1) rotate(0deg);
      transform: scale(1) rotate(0deg);
    }
    50% {
      -webkit-transform: scale(2) rotate(0deg);
      transform: scale(2) rotate(0deg);
      opacity: 1;
    }
    75% {
      -webkit-transform: scale(1.5) rotate(90deg);
      transform: scale(1.5) rotate(90deg);
    }
  }
  
  @keyframes star-pulse {
    0%,
    100% {
      -webkit-transform: scale(0) rotate(0deg);
      transform: scale(0) rotate(0deg);
      opacity: 0.5;
    }
    25% {
      -webkit-transform: scale(1) rotate(0deg);
      transform: scale(1) rotate(0deg);
    }
    50% {
      -webkit-transform: scale(2) rotate(0deg);
      transform: scale(2) rotate(0deg);
      opacity: 1;
    }
    75% {
      -webkit-transform: scale(1.5) rotate(90deg);
      transform: scale(1.5) rotate(90deg);
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes stars-rotate {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(0deg);
      transform: rotate(0deg);
    }
    25% {
      -webkit-transform: rotate(-90deg);
      transform: rotate(-90deg);
    }
    50% {
      -webkit-transform: rotate(-180deg);
      transform: rotate(-180deg);
    }
    75% {
      -webkit-transform: rotate(-270deg);
      transform: rotate(-270deg);
    }
    100% {
      -webkit-transform: rotate(-360deg);
      transform: rotate(-360deg);
    }
  }
  
  @keyframes stars-rotate {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(0deg);
      transform: rotate(0deg);
    }
    25% {
      -webkit-transform: rotate(-90deg);
      transform: rotate(-90deg);
    }
    50% {
      -webkit-transform: rotate(-180deg);
      transform: rotate(-180deg);
    }
    75% {
      -webkit-transform: rotate(-270deg);
      transform: rotate(-270deg);
    }
    100% {
      -webkit-transform: rotate(-360deg);
      transform: rotate(-360deg);
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes stars-rotate-reverse {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(0deg);
      transform: rotate(0deg);
    }
    100% {
      -webkit-transform: rotate(360deg);
      transform: rotate(360deg);
    }
  }
  
  @keyframes stars-rotate-reverse {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(0deg);
      transform: rotate(0deg);
    }
    100% {
      -webkit-transform: rotate(360deg);
      transform: rotate(360deg);
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes stars-catch {
    0% {}
    25% {}
    50% {}
    75% {
      top: -2px;
      right: -11px;
      opacity: 0;
    }
    100% {}
  }
  
  @keyframes stars-catch {
    0% {}
    25% {}
    50% {}
    75% {
      top: -2px;
      right: -11px;
      opacity: 0;
    }
    100% {}
  }
  
  @-webkit-keyframes star-fly-out {
    0% {
      top: 19px;
      left: 19px;
    }
    100% {}
  }
  
  @keyframes star-fly-out {
    0% {
      top: 19px;
      left: 19px;
    }
    100% {}
  }
  
  @-webkit-keyframes star-cube {
    0%,
    100% {
      -webkit-transform: translate(0px, 0);
      transform: translate(0px, 0);
    }
    {}
    25% {
      -webkit-transform: translate(60px);
      transform: translate(60px);
    }
    50% {
      -webkit-transform: translate(60px, 60px);
      transform: translate(60px, 60px);
    }
    75% {
      -webkit-transform: translate(0px, 60px);
      transform: translate(0px, 60px);
    }
  }
  
  @keyframes star-cube {
    0%,
    100% {
      -webkit-transform: translate(0px, 0);
      transform: translate(0px, 0);
    }
    {}
    25% {
      -webkit-transform: translate(60px);
      transform: translate(60px);
    }
    50% {
      -webkit-transform: translate(60px, 60px);
      transform: translate(60px, 60px);
    }
    75% {
      -webkit-transform: translate(0px, 60px);
      transform: translate(0px, 60px);
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes star-big-pulse {
    0% {
      -webkit-transform: scale(0);
      transform: scale(0);
      opacity: 1;
    }
    100% {
      -webkit-transform: scale(5);
      transform: scale(5);
      opacity: 0;
    }
  }
  
  @keyframes star-big-pulse {
    0% {
      -webkit-transform: scale(0);
      transform: scale(0);
      opacity: 1;
    }
    100% {
      -webkit-transform: scale(5);
      transform: scale(5);
      opacity: 0;
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes star-small-pulse {
    0% {
      -webkit-transform: scale(1);
      transform: scale(1);
    }
    100% {
      -webkit-transform: scale(2);
      transform: scale(2);
    }
  }
  
  @keyframes star-small-pulse {
    0% {
      -webkit-transform: scale(1);
      transform: scale(1);
    }
    100% {
      -webkit-transform: scale(2);
      transform: scale(2);
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes star-flicker {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.35);
      transform: rotate(180deg) scale(0.35);
    }
    50% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.1);
      transform: rotate(180deg) scale(0.1);
    }
    100% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.35);
      transform: rotate(180deg) scale(0.35);
    }
  }
  
  @keyframes star-flicker {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.35);
      transform: rotate(180deg) scale(0.35);
    }
    50% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.1);
      transform: rotate(180deg) scale(0.1);
    }
    100% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) scale(0.35);
      transform: rotate(180deg) scale(0.35);
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes star-catcher {
    0% {
      opacity: 0.5;
    }
    /*12.5% { opacity: 1; }*/
    25% {
      opacity: 0.5;
    }
    /* 37.5% { opacity: 1; }*/
    50% {
      opacity: 0.5;
    }
    /* 62.5% {opacity: 1;}*/
    75% {
      opacity: 0.5;
    }
    80% {
      opacity: 1;
    }
    100% {
      opacity: 0.5;
    }
  }
  
  @keyframes star-catcher {
    0% {
      opacity: 0.5;
    }
    25% {
      opacity: 0.5;
    }
    50% {
      opacity: 0.5;
    }
    75% {
      opacity: 0.5;
    }
    80% {
      opacity: 1;
    }
    100% {
      opacity: 0.5;
    }
  }
  

 @-webkit-keyframes dominos {
 50% { opacity: 0.7; }
 75% { -webkit-transform: rotate(90deg); transform: rotate(90deg); }
 80% { opacity: 1; } 
 }
  

 @keyframes dominos {
 50% { opacity: 0.7; }
 75% { -webkit-transform: rotate(90deg); transform: rotate(90deg); }
 80% { opacity: 1; } 
 }


  @-webkit-keyframes star-crazyness {
    0% {
      opacity: 0.4;
      -webkit-transform: rotate(180deg) translate(0px, 0) scale(0.6);
      transform: rotate(180deg) translate(0px, 0) scale(0.6);
    }
    25% {
      opacity: 0.4;
      -webkit-transform: rotate(180deg) translate(0, 0) scale(0.2);
      transform: rotate(180deg) translate(0, 0) scale(0.2);
    }
    50% {
      opacity: 0.7;
      -webkit-transform: rotate(180deg) translate(5px, 5px) scale(0.4);
      transform: rotate(180deg) translate(5px, 5px) scale(0.4);
    }
    75% {
      opacity: 0.4;
      -webkit-transform: rotate(180deg) translate(0, 0) scale(0.6);
      transform: rotate(180deg) translate(0, 0) scale(0.6);
    }
    80% {
      opacity: 1;
      -webkit-transform: rotate(180deg) translate(5px, 0) scale(0.1);
      transform: rotate(180deg) translate(5px, 0) scale(0.1);
    }
    100% {
      opacity: 0.4;
      -webkit-transform: rotate(180deg) translate(0, 0) scale(0.6);
      transform: rotate(180deg) translate(0, 0) scale(0.6);
    }
  }
  
  @keyframes star-crazyness {
    0% {
      opacity: 0.4;
      -webkit-transform: rotate(180deg) translate(0px, 0) scale(0.6);
      transform: rotate(180deg) translate(0px, 0) scale(0.6);
    }
    25% {
      opacity: 0.4;
      -webkit-transform: rotate(180deg) translate(0, 0) scale(0.2);
      transform: rotate(180deg) translate(0, 0) scale(0.2);
    }
    50% {
      opacity: 0.7;
      -webkit-transform: rotate(180deg) translate(5px, 5px) scale(0.4);
      transform: rotate(180deg) translate(5px, 5px) scale(0.4);
    }
    75% {
      opacity: 0.4;
      -webkit-transform: rotate(180deg) translate(0, 0) scale(0.6);
      transform: rotate(180deg) translate(0, 0) scale(0.6);
    }
    80% {
      opacity: 1;
      -webkit-transform: rotate(180deg) translate(5px, 0) scale(0.1);
      transform: rotate(180deg) translate(5px, 0) scale(0.1);
    }
    100% {
      opacity: 0.4;
      -webkit-transform: rotate(180deg) translate(0, 0) scale(0.6);
      transform: rotate(180deg) translate(0, 0) scale(0.6);
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes star-crawl {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.2);
      transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.2);
    }
    20% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.3);
      transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.3);
    }
    40% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.4);
      transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.4);
    }
    60% {
      -webkit-transform: rotate(90deg) translateY(0) scale(0.4);
      transform: rotate(90deg) translateY(0) scale(0.4);
    }
    80% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.4);
      transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.4);
    }
    100% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(25px) scale(0.2);
      transform: rotate(180deg) translateY(25px) scale(0.2);
    }
  }
  
  @keyframes star-crawl {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.2);
      transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.2);
    }
    20% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.3);
      transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.3);
    }
    40% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.4);
      transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.4);
    }
    60% {
      -webkit-transform: rotate(90deg) translateY(0) scale(0.4);
      transform: rotate(90deg) translateY(0) scale(0.4);
    }
    80% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.4);
      transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.4);
    }
    100% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(25px) scale(0.2);
      transform: rotate(180deg) translateY(25px) scale(0.2);
    }
  }
  
  @-webkit-keyframes caterpillarCrawl {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.2);
      transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.3);
    }
    20% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.3);
      transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.4);
    }
    40% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.4);
      transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.5);
    }
    60% {
      -webkit-transform: rotate(90deg) translateY(0) scale(0.4);
      transform: rotate(90deg) translateY(0) scale(0.5);
    }
    80% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.4);
      transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.5);
    }
    100% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(25px) scale(0.2);
      transform: rotate(180deg) translateY(25px) scale(0.3);
    }
  }
  
  @keyframes caterpillarCrawl {
    0% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.2);
      transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.3);
    }
    20% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.3);
      transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.4);
    }
    40% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.4);
      transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.5);
    }
    60% {
      -webkit-transform: rotate(90deg) translateY(0) scale(0.4);
      transform: rotate(90deg) translateY(0) scale(0.5);
    }
    80% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.4);
      transform: rotate(180deg) translateY(0) scale(0.5);
    }
    100% {
      -webkit-transform: rotate(180deg) translateY(25px) scale(0.2);
      transform: rotate(180deg) translateY(25px) scale(0.3);
    }
  }</style>

نمونه های دیگر را میتوانید از لینک دمو مشاهده کنید.

منبع: طراحی سایت ارزان

اگر سوالی در رابطه با این مطلب دارید می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید
 • ایمیل شما به هیچ عنوان در سایت نمایش داده نمی شود
 • کامنت شما بعد از تایید مدیر سایت نمایش داده می شود